/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  За нас

  ЈП „Куманово план“ – Куманово е основано од Совет на Општина Кумановo, додека Општина Куманово претставува единица на локалната самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа непосредно и преку претставници на органите на општината, во согласност со Уставот, Законот за локална самоуправа, другите закони и Статутот на општината. Подрачјето на општината е утврдено со закон и го сочинуваат 68 населени места, од кои 16 се урбани заедници а 52 се месни заедници. Општината ги врши надлежностите во следните области: урбанизмот (урбанистичките планови и изградбата на објекти); заштитата на животната средина (екологијата); локалниот економски развој (водење на економска политика со која ќе се поттикне развојот на локалната заедница, ќе се поттикне развојот на малите и средните претпријатија на подрачјето на општината); комуналните дејности (водоснабдување, јавна чистота, изградба на улиците, одржување на зеленилото). 

  Поделбата на ресорите е направена врз основа на организацијата на работата во областа на општите административни работи и специјализираните административни работи како и давањето на јавни услуги:
  Одделение за урбанистичко планирање и проектирање
  – Одделение за проектирање и надзор
  – Одделение за општо,правни работи и човечки ресурси и јавни набавки

   

  Цел на претпријатието

  Јавното претпријатие „Куманово план“ – Куманово, се основа заради вршење на дејност од јавен интерес од областа на урбанизмот и уредување на градежно земјиште на Општина Куманово, а која е битен услов за животот и работата на граѓаните на територијата на Општина Куманово. Претпријатието се формира и се организира така што со дејноста која што ќе ја врши ќе обезбедува рамномерен просторен развој на општината, рационално уредување и користење на просторот, услови за хумано живеење и работа на граѓаните, оддржлив развој, заштита и унапредување на животната средина и природата и заштита на културно историските вредности..

  • 0

   Завршени проекти

  • 0 м2

   Oбработена површина

  • 0

   Опфатени објекти

  • 0

   Идејни решенија

  Со право и причина

  Секогаш во служба на граѓаните

  Од елиминирање на сообраќајниот метеж до доведување на Општината во состојба на функционална целина, нашите напори се насочени секогаш кон унапредување на сферата на општествено живеење и изнаоѓање модерни решенија.

  Визија

  Претпријатие кое со својата работа ќе допринесе за поуспешно менаџирање на урбанизмот и урбанистичкото планирање во Куманово.
  Претпријатие кое ќе ја оправда довербата доделена од Градоначалникот, Советот и жителите.
  Претпријатие кое ќе работи по сите национални и интернационални стандарди и постојано ќе биде во чекор со времето.

  Одговорност

  Ја преземаме нашата должност да постапуваме одговорно во секое време многу сериозно преку проактивно управување со влијанијата на нашите активности врз животната средина, нашиот народ и заедниците во кои работиме. Ние работиме според водечките принципи на нашите основачи и почитување на високите глобални стандарди. Особено, ја ставаме безбедноста на оние кои се вклучени или погодени од нашето работење како наша основна организациска вредност. Исто така, преземаме водечка улога во водење на промени во нашата индустрија, барајќи начини да се подобри ефектот на нашето работење врз животната средина преку модернизација на традиционалните методи и практики.

  • Бобан Николовски

   В.Д Директор

  • Иван Николовски

   Архитект

  • Ивица Крстевски

   Архитект

  • Ана Јовановска

   Архитект

  • Глорија Спасовска

   Архитект

  • M-р Магда Јовчевска

   Дипломиран Градежен инженер

  • Драган Крстиќ

  • Шабан Османи

   Дипломиран Градежен инженер

  • Биљана Филиповиќ

  • Верче Трајчева

  • Елена Клековска

  • Фјола Хафизи

  Членови: Ана Петрушевска, Елена Славковска, Сузана Максимовска, Слаѓана Илиева и Скендер Османи

  Членови: Синиша Филиповски, Слаѓана Поповиќ, Сталинка Јовановиќ, Магдалена Митровиќ, Хамид Алитовиќ

  Горе