/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  Надзор

  Уредувањето на просторот е нужно за обезбедување на услови за хумано живеење и работа на граѓаните со решавање на имотно-правните односи во врска со градежното земјиште, спроведување на планската документација,     уредување на градежното земјиште како и надзор за спроведување на планска и проектна документација.

  Надзорот како контролна опција е особено важен дел од целината урбанистичко планирање и истиот се базира на спроведување на постапка од страна на стручни лица со посебни  овластувања кои имаат работно искуство во областа на урбанистичкото планирање. Овластувањето преставува давање на можност за   спроведувањето или надзорот на плановите, и одлично познавање на законите, прописите и стандардите релевантни за урбанистичкото планирање и уредување на простор.

  Спроведувањето на надзорот врз урбанистички планови е финализирање на процедурата првенствено на просторното и урбанистичко планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесување на плановите, спроведувањето на плановите како и следењето на реализација на плановите.

  Надзорот пак на терен е гаранција за изработката во согласност со проектната документација и одобрението за градење како и  контрола на вградените материјали и количини. Изведувањето на работа на совесен начин е надминување на проектната состојба на количините за вградените материјали а со тоа и цената на чинење на објектот.

  Со реализирање на објект од особена важност е етаблирањето на квалитетна комуникација помеѓу проектантот и надзорот и на тој начин  не постои можност да се појави простор за настанување на било каква грешка. 

  Други ресори

  Горе