/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  Урбанистичко планирање

  Урбанистички план - Куманово - 2004

  Урбанистичкото планирање е технички и политички процес кој опфаќа користење на земјиштето, заштита и користење на животната средина, јавната благосостојба и дизајнот на урбаната средина, вклучувајќи воздух, вода и инфраструктура која поминува во и надвор од урбаните области како што се транспорт, комуникации и дистрибутивни мрежи. Урбанистичкото планирање исто така се нарекува урбано и регионално, градско и рурално планирање или некоја комбинација во различни области. Урбанистичкото планирање има многу форми и може да ги сподели перспективите и практиките со урбанистички дизајн.

  Начелата за урбанистичко планирање гарантираат уреден развој на населби и заедници кои патуваат во и надвор од урбаните средини или ги делат ресурсите со неа. Урбанистите во областа се занимаваат со истражување и анализа, стратешко размислување, архитектура, урбан дизајн, јавни консултации, препораки за политиките, имплементација и управување.

  Урбанистичките планери работат со сродни полиња на архитектура, пејсажна архитектура, градежништво и јавна администрација за да постигнат стратешки, политички и одржливи цели. Раните урбанисти  често биле членови на овие сродни полиња. Денес урбанистичкото планирање е посебна, независна професионална дисциплина. Дисциплината е поширока категорија која вклучува многу различни под-области како што се планирање на користење на земјиште, зонирање, планирање на животната средина, планирање на транспортот и паркови и рекреација.

  Основни методолошки принципи на кои се засновува планските документи се: принцип на комплексност и интегралност, интердисциплинарност, динамичко-структурален приод и принципот на демократичност и транспарентност.

  Урбанистичкото планирање е многу повеќе од обезбедувањето на услови за похумано живеење и работа на граѓаните, рамномерен и одржлив просторен развој на населените места и градбите, рационално и одржливо користење на просторот, заштита на недвижносто културно наследство и заштита и унапредување на животната средина и природата, со овој правилник се утврдуваат урбанистичките начела потребни за изработка и спроведување на урбанистичките планови и урбанистичко-плански документации.

  Урбанистичкото планирање првенствено подразбира  донесување на важни одлуки на долг рок и нужно се потпира на проценката на идните текови. Самиот квалитет на изработка на планските алтернативи произлегува од  креативниот талент стручните лица во оваа област .

  Оптимистичкиот принцип на планирањето инсистира на поставување на радикални задачи, и од таму носи поголем ризик од вметнување на идна реалност во однапред поставени калапи кои не мораат да бидат по мерка. Како втор битен принцип на урбанистичкото планирање кој инаку е помалку исклучителен и значајно флексибилен го руши ризикот од погрешните процени така што повеќе упатува отколку што пропишува и дава само груби контури на постоечката посакувана состојба.

  Исполнувајќи го законскиот норматив, просторното и урбанистичко планирање преставува континуиран процес со кој се оформува изработување, донесување и спроведување на просторен план и урбанистички планови во насока за да се обезбеди уредувањето на животната стредина и природата.

  Самата важност за изработка и донесување на детални урбанистички планови е основа на развојот на секоја општина. Урбанистичкиот развој е речиси невозможен без потребната техничка документација и јасна намена на секоја парцела и област. 

  Принципи на урбанистичко планирање

  • Добро избалансиран општествен и економски развој

  • Подобрување на квалитетот на живот

  • Рационално искористување на земјиштето

  • Одговорно администрирање на ресурсите

  • Заштита на животната средина

  Релевантни информации и закони

  Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник бр.31 од 22.02.2016 година)

  Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Други ресори

  • Надзор

   Уредувањето на просторот е нужно за обезбедување на услови за хумано живеење и работа на граѓаните со решавање на имотно-правните односи

  • Урбанистичко планирање

   Урбанистички план – Куманово – 2004 Урбанистичкото планирање е технички и политички процес кој опфаќа користење на земјиштето, заштита и користење

  Горе