/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  Одлука за извршен избор на кандидати по јавен оглас за вработување на даватели на јавна услуга 

  Објави / ноември 13, 2019

  Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член  20-г и 20-д од Законот за вработените во јавниот сектор,   член 37-љ и член 37-м од Законот за јавните претпријатија и член 16  од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас како и пријава за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и унапредување, како и начинот на нивно бодување за даватели на јавни услуги и помошно технички лица  бр.02-80/7 од 06.05.2019 година , на Управниот одбор на ЈП Куманово План Куманово ВД Директорот на Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово (скратен назив: ЈП Куманово План Куманово) на ден 13.11.2019 година донесе

  ОДЛУКА

  за  извршен избор на кандидати по јавен оглас за вработување на даватели на јавна услуга 

  1.По Јавниот оглас бр.02/2019 објавен во дневните весници Нова Македонија , Слободен печат и Коха на 22.10.2019 година за вработување на 5 (пет) работника –  даватели на јавна услуга  на неопределено време во ЈП Куманово План Куманово  се избираат следниве кандидати:

  -За работно место Проектант урбанист (одговорен планер и проектант), со шифра на работно КДР 0305 Б01 074 , се избира кандидатот : Иван Николовски од Куманово

  -За работно место Одговорен градежен инженер , со шифра на работно место КДР 0305 Б01 087, се избира кандидатот: Магда Јовчевска од Куманово

  -За работно место Проектант од областа на градежништво, со шифра на работно место КДР 0305 Б01 076, се избира кандидатот: Шабан Османи од Куманово

  2.Избраните кандидати ќе бидат вработени на работните места од точка 1 на оваа Одлука, по конечноста на Одлуката

  3.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

  О б р а з л о ж е н и е

  Комисијата за селекција во постапка за вработување на неопределено време на даватели на јавна услуга, формирана со Решение бр.04-252/3 од 11.11.2019 година    по објавениот јавен оглас за вработување на даватели на јавна услуга бр.02/2019 од 22.10.2019 година во дневните весници, Слободен печат, Нова Македонија и Коха, спроведе постапка согласно Законот за јавните претпријатија и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас како и пријава за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и унапредување, како и начинот на нивно бодување за даватели на јавни услуги и помошно технички лица  бр.02-80/7 од 06.05.2019 година , на Управниот одбор на ЈП Куманово План Куманово.

  Согласно резултатите од сите фази во постапката за вработување, Комисијата за селекција на кандидати, до ВД Директорот на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово (скратен назив: ЈП Куманово План Куманово), достави единствена ранг листа на кандидати и предлог за избор на кандидати за вработување.

  Врз основа на утврдената единствена ранг-листа и предлог за избор на кандидати за вработување, ВД Директорот на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

   

  УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право во рок  од осум дена да поднесе жалба до Управен одбор на ЈП Куманово План Куманово.

                                                                                      ЈП Куманово План Куманово

                                                                                                  ВД Директор

                                                                                                Горан Митевски

   

  Горе