/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  О Д Л У К А за избор на кандидат по јавен оглас бр.02/2021

  Објави / август 3, 2021

  Врз основа на член 22 од Законот за вработени во јавен сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) а согласно член член 13,14, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 72/2015/,129/2015, 27/2016, 120/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.110/19 и 267/20) ВД директорот  на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово донесе:

   

  О Д Л У К А

  за избор на кандидат по јавен оглас бр.02/2021

  1.Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово објави јавен оглас бр.02/2021 за вработување на 4 (четири) извршители на определено време.

  2.За извршител на работните задачи се избира:

  – За работно место под реден број 1: Инженер соработник во Одделението за проектирање и надзор – Верче Трајчева

  3.Со избраниот кандидат да се склучи Договор за вработување на определено време

  4.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето

  О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

  Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово поднесе барање до Градоначалникот на Општина Куманово за добивање на согласност за вработување на 4 (четири) лица на определено време. Јавното претпријатие доби согласност од Градоначалникот бр.08-5951/2 од 27.07.2021.

  По добиената согласност Јавното претпријатие го објави огласот 02/2021 во два дневни печати и тоа еден на македонски јазик и еден на јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Огласот беше објавен во Нова Македонија и Коха на 28.07.2021 година.

  Комисијата за селекција на кандидати за вработување по оглас 02/2021 година , формирана со Решение на ВД Директор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово врз основа на детална проверка на веродостојноста на документите како и спроведеното интервју состави Записник за селекција и му достави Известување за избор на кандидат на ВД Директорот на Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово.

  Врз основа на записникот и известувањето од Комисијата за селекција на кандидати се донесе одлука за избор и ќе се склучи Договор за вработување на определено време .

                                                                                                     Јавно претпријатие за

                                                                                      Просторни и урбанистички планови

                                                                                           КУМАНОВО ПЛАН Куманово

                                                                                                            ВД Директор

                                                                                                          Горан Митевски

  Врз основа на член 22 од Законот за вработени во јавен сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) а согласно член член 13,14, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 72/2015/,129/2015, 27/2016, 120/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.110/19 и 267/20) ВД директорот  на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово донесе:

   

  О Д Л У К А

  за избор на кандидат по јавен оглас бр.02/2021

  1.Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово објави јавен оглас бр.02/2021 за вработување на 4 (четири) извршители на определено време.

  2.За извршител на работните задачи се избира:

  – За работно место под реден број 3: Соработник за јавни набавки во Одделението за општи, правни работи, човечки ресурси и јавни набавки – Фјола Хафизи

  3.Со избраниот кандидат да се склучи Договор за вработување на определено време

  4.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето

  О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

  Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово поднесе барање до Градоначалникот на Општина Куманово за добивање на согласност за вработување на 4 (четири) лица на определено време. Јавното претпријатие доби согласност од Градоначалникот бр.08-5951/2 од 27.07.2021.

  По добиената согласност Јавното претпријатие го објави огласот 02/2021 во два дневни печати и тоа еден на македонски јазик и еден на јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Огласот беше објавен во Нова Македонија и Коха на 28.07.2021 година.

  Комисијата за селекција на кандидати за вработување по оглас 02/2021 година , формирана со Решение на ВД Директор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово врз основа на детална проверка на веродостојноста на документите како и спроведеното интервју состави Записник за селекција и му достави Известување за избор на кандидат на ВД Директорот на Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово.

  Врз основа на записникот и известувањето од Комисијата за селекција на кандидати се донесе одлука за избор и ќе се склучи Договор за вработување на определено време .

                                                                                                     Јавно претпријатие за

                                                                                      Просторни и урбанистички планови

                                                                                           КУМАНОВО ПЛАН Куманово

                                                                                                            ВД Директор

                                                                                                          Горан Митевски

  Врз основа на член 22 од Законот за вработени во јавен сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) а согласно член член 13,14, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 72/2015/,129/2015, 27/2016, 120/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.110/19 и 267/20) ВД директорот  на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово донесе:

   

  О Д Л У К А

  за избор на кандидат по јавен оглас бр.02/2021

  1.Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово објави јавен оглас бр.02/2021 за вработување на 4 (четири) извршители на определено време.

  2.За извршител на работните задачи се избира:

  – За работно место под реден број 4: Помлад соработник за јавни набавки во Одделението за општи, правни работи, човечки ресурси и јавни набавки – Елена Клековска

  3.Со избраниот кандидат да се склучи Договор за вработување на определено време

  4.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето

  О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

  Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово поднесе барање до Градоначалникот на Општина Куманово за добивање на согласност за вработување на 4 (четири) лица на определено време. Јавното претпријатие доби согласност од Градоначалникот бр.08-5951/2 од 27.07.2021.

  По добиената согласност Јавното претпријатие го објави огласот 02/2021 во два дневни печати и тоа еден на македонски јазик и еден на јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Огласот беше објавен во Нова Македонија и Коха на 28.07.2021 година.

  Комисијата за селекција на кандидати за вработување по оглас 02/2021 година , формирана со Решение на ВД Директор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово врз основа на детална проверка на веродостојноста на документите како и спроведеното интервју состави Записник за селекција и му достави Известување за избор на кандидат на ВД Директорот на Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово.

  Врз основа на записникот и известувањето од Комисијата за селекција на кандидати се донесе одлука за избор и ќе се склучи Договор за вработување на определено време .

                                                                                                     Јавно претпријатие за

                                                                                      Просторни и урбанистички планови

                                                                                           КУМАНОВО ПЛАН Куманово

                                                                                                            ВД Директор

                                                                                                          Горан Митевски

  Горе