/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  ЈАВЕН ОГЛАС бр.03/2019 За вработување на 3 (три) даватели на јавни услуги на неопределено време  

  Објави / декември 19, 2019

  Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор, член 37-е и 37-и од Законот за јавните претпријатија, ВД Директорот наЈавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово (скратен назив: ЈП Куманово План Куманово)објавува

  ЈАВЕН ОГЛАС

  бр.03/2019

  За вработување на 3 (три) даватели на јавни услуги на неопределено време  

  1.Проектант урбанист (одговорен планер и проектант),во Одделение за урбанистичко планирање и проектирање, шифра КДР 0305 Б01 074, 1 (еден) извршител

  Општи услови:

  • Да е државјанин на Република Северна Македонија
  • Активно да го користи македонскиот јазик
  • Да е полнолетен
  • Да има општа здравствена способност за работното место
  • Со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  • Најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен од областа наАрхитектура, урбанизам и планирање
  • Најмалку три години работно искуство во струката
  • Овластување за изработување на урбанистички планови, односно планер потписник
  • Овластување А или Б за изработка на проектна документација од архитектура

  Работно време: 40 часа неделно од понеделник до петок, работно време – 8 часа дневно од 08:00 до 16:00 часот, нето плата 31.545,00 денари; бруто плата 47.119,00 денари  .

  Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата за 2019 година се :  1(еден) извршител Македонец(ка)

  2.Проектант од областа на енергетика , во Одделение за проектирање и надзор , шифра КДР 0305 Б01 077 – 1 (еден) извршител

  Општи услови:

  • Да е државјанин на Република Северна Македонија
  • Активно да го користи македонскиот јазик
  • Да е полнолетен
  • Да има општа здравствена способност за работното место
  • Со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  • Најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен од областа наМашинство
  • Најмалку три години работно искуство во струката
  • Овластување А или Б за проектирање на градби како одговорен проектант од машинство

  Работно време: 40 часа неделно од понеделник до петок , работно време – 8 часа дневно од 08:00 до 16:00 часот, нето плата 28.899,00 денари; бруто плата 43.064,00 денари

  Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата за 2019 година се : 1(еден) извршител Албанец(ка)                              

  3.Проектант од областа на сообраќајот , во Одделение за проектирање и надзор, шифра КДР 0305 Б01 122 – 1 (еден) извршител

  Општи услови:

  • Да е државјанин на Република Северна Македонија
  • Активно да го користи македонскиот јазик
  • Да е полнолетен
  • Да има општа здравствена способност за работното место
  • Со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  • Најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен од областа наСообраќај и транспорт
  • Најмалку три години работно искуство во струката
  • Овластување А или Б за изработка на проектна документација од сообраќајно инженерство

   

  Работно време: 40 часа неделно од понеделник до петок , работно време – 8 часа дневно од 08:00 до 16:00 часот, нето плата 28.899,00 денари;             бруто плата 43.064,00 денари

  Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата за 2019 година се : 1(еден) извршител Албанец(ка)                              

   Заинтересираните кандидати доставуваат пријава која треба да ја содржи следната содржина:

  1.Податоци за огласот – број на оглас – органот кој го објавува јавниот оглас – реден број на работното(и) место(а) за кое се пријавува.

  2.Лични податоци за кандидатот – име – презиме – припадност на заедница – датум на раѓање – пол – ЕМБГ – адреса на живеење (улица и број, место) контакт адреса (улица и број, место) – контакт телефон (мобилен , фиксен) е-mail адреса

  3.Податоци за исполнување на општите услови и податоци за исполнување на посебните услови

  4.Изјава за веродостојност на податоците

  5.Потпис на кандидатот и датум на поднесување на пријавата

  Заинтересираните кандидати заедно со пријавата треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар:

   

  За работно место под реден број 1:

   

  -Уверение за државјанство

  -Извод од матична книга на родени

  -Лекарско уверение за општа здравствена способност

  -Доказ дека со правосилна пресуда  не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

  -Доказ за завршен степен на образование,

  -Доказ за работно искуство

  -Овластување за изработување на урбанистички планови, односно планер потписник

  -Овластување А или Б за изработка на проектна документација од архитектура

  За работно место под реден број 2:

  -Уверение за државјанство

  -Извод од матична книга на родени

  -Лекарско уверение за општа здравствена способност

  -Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

  -Доказ за завршен степен на образование,

  -Доказ за работно искуство

  -Овластување А или Б за проектирање на градби како одговорен проектант од машинство.

  За работно место под реден број 3:

  -Уверение за државјанство

  -Извод од матична книга на родени

  -Лекарско уверение за општа здравствена способност

  -Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

  -Доказ за завршен степен на образование,

  -Доказ за работно искуство

  -Овластување А или Б за изработка на проектна документација од сообраќајно инженерство

  Јавниот оглас трае 15 (петнаесет ) дена сметано од денот на објавување во дневен печат – во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

  Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнувааат во моментот на пријавувањето.

  Кандидатите се пријавуваат на јавниот оглас со пополнување на пријава. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во архивата на јавното претпријатие.

  Лице за контакт : Иван Николовски тел: 078 / 278 – 133

  Пријавите со потребните документи  да се достават на адреса  ЈП Куманово План Куманово , ул.Гоце Делчев бр.34  Куманово во архивата на ЈП Куманово План Куманово .

  Некомплетните, ненавремени и неуредно пополнети пријави нема да се земат во предвид при разгледувањето.

  Доколку на јавниот оглас се пријават до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена , по истекот на рокот на пријавувањето.

                                                                                            ЈП за просторни и урбанистички планови

                                                       КУМАНОВО ПЛАН – Куманово

                                 ВД  Д и р е к т о р

     Горан Митевски

   

  Горе