/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2021

  Објави / јули 28, 2021

  Врз основа на член 22 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) и  член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 72/2015/,129/2015, 27/2016, 120/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.110/19 и 267/20) , Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово објавува

  ЈАВЕН ОГЛАС

  бр.02/2021

  за вработување на 4 (четири) лица во Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови за период од 6 месеци

  Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово има потреба за вработување на 4 (четири) лица на определено време во времетраење од 6 месеци и тоа:

  1.Инженер соработник, шифра на работно место КДР  0305 Б01 096 во Одделение за проектирање и надзор, 1 извршител

  Општи услови

  -да е државјанин на Република Северна Македонија

  -активно да го користи македонскиот јазик

  -да е полнолетен

  -да има општа здравствена способност за работното место и

  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  -ниво на квалификациите, стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен од областа на Градежништво или водостопанство.

  -најмалку 3 години работно искуство во струката

  Распоред на работно време:

  -Работни часови во неделата :40

  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.

  -Нето износот на парична основна плата изнесува 26.278,00 денари, а бруто износ на основната плата изнесува 39.250,00 денари.

  2.Проектант од областа на сообраќајот, шифра на работно место КДР  0305 Б01 122 во Одделение за проектирање и надзор, 1 извршител

  Општи услови

  -да е државјанин на Република Северна Македонија

  -активно да го користи македонскиот јазик

  -да е полнолетен

  -да има општа здравствена способност за работното место и

  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  -ниво на квалификациите, стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен од областа на Сообраќај и транспорт.

  -најмалку 3 години работно искуство во струката

  -Овластување А или Б за изработка на проектна документација од сообраќајно инженерство.

  Распоред на работно време:

  -Работни часови во неделата :40

  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.

  -Нето износот на парична основна плата изнесува 28.921,00 денари а бруто износ на основната плата изнесува 43.330,00 денари.

  3.Соработник за јавни набавки, шифра на работно место КДР  0102 В03 003 во Одделение за општи, правни работи, човечки ресурси и јавни набавки, 1 извршител

  Општи услови

  -да е државјанин на Република Северна Македонија

  -активно да го користи македонскиот јазик

  -да е полнолетен

  -да има општа здравствена способност за работното место и

  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

   

  Посебни услови:

  -ниво на квалификациите, стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен од областа на Архитектура, урбанизам и планирање или сообраќај и транспорт.

  -најмалку 1 година работно искуство во струката

  -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

  -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

   

  Распоред на работно време:

  -Работни часови во неделата :40

  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.

  -Нето износот на парична основна плата изнесува 23.634,00 денари, а бруто износ на основната плата изнесува 35.170,00 денари.

  4.Помлад соработник за јавни набавки, шифра на работно место КДР  0102 В04 008 во Одделението за општи правни работи, човечки ресурси и јавни набавки, 1 извршител

  Општи услови

  -да е државјанин на Република Северна Македонија

  -активно да го користи македонскиот јазик

  -да е полнолетен

  -да има општа здравствена способност за работното место и

  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  -ниво на квалификациите, стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен од областа на Архитектура, урбанизам и планирање или правни науки.

  -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

  -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

  Распоред на работно време:

  -Работни часови во неделата :40

  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.

  -Нето износот на парична основна плата изнесува 22.047,00 денари а бруто износ на основната плата изнесува 32.722,00 денари.

   

  Кандидатите кои се пријавуваат за работното место под реден број 1 , потребно е да ги достават следните документи во оригинал или заверена копија од нотар:

  -Доказ за државјанство

  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,

  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,

  -Уверение / диплома за завршен степен на образование

  -Доказ за работно искуство

  Кандидатите кои се пријавуваат за работното место под реден број 2 , потребно е да ги достават следните документи во оригинал или заверена копија од нотар:

  -Доказ за државјанство

  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,

  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,

  -Уверение / диплома за завршен степен на образование

  -Доказ за работно искуство

  -Овластување А или Б за изработка на проектна документација од сообраќајно инженерство.

   

  Кандидатите кои се пријавуваат за работното место под реден број 3, потребно е да ги достават следните документи во оригинал или заверена копија од нотар:

  -Доказ за државјанство

  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,

  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,

  -Уверение / диплома за завршен степен на образование

  -Доказ за работно искуство

  -Доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

  -Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

   

  Кандидатите кои се пријавуваат за работното место под реден број 4, потребно е да ги достават следните документи во оригинал или заверена копија од нотар:

  -Доказ за државјанство

  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,

  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,

  -Уверение / диплома за завршен степен на образование

  -Доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

  -Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

   

  Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 3 работни денови сметано од денот на објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето .

  Пријавата со потребната документација треба да се достави  до архивата на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово  лично или по пошта со напомена „да не се отвара“ на следнава адреса:

  Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово

  ул.Гоце Делчев бр.34 (Стар Мерак) Куманово

  тел.за контакт : 078 278 133

  Навремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана.

  Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено време.

   

   

                                                                          Јавно претпријатие за просторни

                                                  и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово

                                                                                              ВД Директор

                                                                                           Горан Митевски

  Горе