/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2022

  Објави / јануари 26, 2022

  Врз основа на член 22 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) и  член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 72/2015/,129/2015, 27/2016, 120/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово објавува

   

  ЈАВЕН ОГЛАС

  бр.01/2022

  за вработување на 2 (две) лица во Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови за период од 6 месеци

  Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово има потреба за вработување на 2 (две) лица на определено време во времетраење од 6 месеци и тоа:

   

  1.Соработник за јавни набавки, шифра на работно место КДР  0102 В03 003 во Одделение за општи, правни работи, човечки ресурси и јавни набавки, 1 извршител

  Општи услови
  -да е државјанин на Република Северна Македонија
  -активно да го користи македонскиот јазик
  -да е полнолетен
  -да има општа здравствена способност за работното место и
  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

   

  Посебни услови:

  -ниво на квалификациите, стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен од областа на Архитектура, урбанизам и планирање или сообраќај и транспорт.
  -најмалку 1 година работно искуство во струката
  -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

   

  Распоред на работно време:
  -Работни часови во неделата :40
  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.
  -Нето износот на парична основна плата изнесува 23.634,00 денари, а бруто износ на основната плата изнесува 35.116,00 денари.

   

  2.Помлад соработник за јавни набавки, шифра на работно место КДР  0102 В04 008 во Одделението за општи правни работи, човечки ресурси и јавни набавки, 1 извршител

  Општи услови
  -да е државјанин на Република Северна Македонија
  -активно да го користи македонскиот јазик
  -да е полнолетен
  -да има општа здравствена способност за работното место и
  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

  Посебни услови:
  -ниво на квалификациите, стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен од областа на Архитектура, урбанизам и планирање или правни науки.
  -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

  Распоред на работно време:
  -Работни часови во неделата :40
  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.
  -Нето износот на парична основна плата изнесува 22.047,00 денари а бруто износ на основната плата изнесува 32.667,00 денари.

  Кандидатите кои се пријавуваат за работното место под реден број 1, потребно е да ги достават следните документи во оригинал или заверена копија од нотар:

  -Доказ за државјанство
  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,
  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,
  -Уверение / диплома за завршен степен на образование
  -Доказ за работно искуство
  -Доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  -Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

   

  Кандидатите кои се пријавуваат за работното место под реден број 2, потребно е да ги достават следните документи во оригинал или заверена копија од нотар:

  -Доказ за државјанство
  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,
  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,
  -Уверение / диплома за завршен степен на образование
  -Доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  -Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

  Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 3 работни денови сметано од денот на објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето .

  Пријавата со потребната документација треба да се достави  до архивата на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово  лично или по пошта со напомена „да не се отвара“ на следнава адреса:

  Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово
  ул.Гоце Делчев бр.34 (Стар Мерак) Куманово
  тел.за контакт : 071 655 593

  Навремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана.

  Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено време.

   

   

  Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово

  ВД Директор

  Иван Николовски

  Горе