/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  Оглас за вработување во ЈП „Куманово-план“

  Објави / август 6, 2019

  Врз основа на член 22 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и 143/2019) и  член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 72/2015/,129/2015, 27/2016 и 120/2018) , Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово објавува

  ЈАВЕН ОГЛАС

  бр.01/2019

  за вработување на 5 (пет) лица во Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови за период од 6 месеци

  Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово има потреба за вработување 5 (пет) лица на определено време во времетраење од 6 месеци и тоа:

  1.Виш соработник за правни работи во Одделението за општи, правни работи, човечки ресурси и јавни набавки , 1 извршител

  Општи услови

  -да е државјанин на Република Северна Македонија

  -активно да го користи македонскиот јазик

  -да е полнолетен

  -да има општа здравствена способност за работното место и

  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  -ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и сткенати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правни науки

  -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

  -најмалку 2 години работно искуство во струката

  -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

  Распоред на работно време:

  -Работни часови во неделата :40

  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.

  -Паричен износ на основната плата: 23.278,00 денари

  2.Советник за финансии во Одделение за општи, правни работи, човечки ресурси и јавни набавки, 1 извршител

  Општи услови

  -да е државјанин на Република Северна Македонија

  -активно да го користи македонскиот јазик

  -да е полнолетен

  -да има општа здравствена способност за работното место и

  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  -ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, економски науки

  -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

  -најмалку 3 години работно искуство во струката

  -Уверение за овластен сметководител

  -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

  Распоред на работно време:

  -Работни часови во неделата :40

  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.

  -Паричен износ на основната плата:  25.041,00 денари

  3.Соработник за јавни набавки во Одделението за општи правни работи човечки ресурси и јавни набавки, 1 извршител

  Општи услови

  -да е државјанин на Република Северна Македонија

  -активно да го користи македонскиот јазик

  -да е полнолетен

  -да има општа здравствена способност за работното место и

  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  – ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и сткенати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, архитектура, урбанизам и планирање и сообраќај и транспорт

  -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

  -најмалку 1 година работно искуство во струката

  -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

  Распоред на работно време:

  -Работни часови во неделата :40

  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.

  -Паричен износ на основната плата:  22.522,00

  4.Помлад Соработник за јавни набавки во Одделението за општи, правни работи, човечки ресурси и јавни набавки, 1 извршител

  Општи услови

  -да е државјанин на Република Северна Македонија

  -активно да го користи македонскиот јазик

  -да е полнолетен

  -да има општа здравствена способност за работното место и

  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  – ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стeкнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, архитектура урбанизам и планирање, правни науки

  -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

  -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

  Распоред на работно време:

  -Работни часови во неделата :40

  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.

  -Паричен износ на основната плата:  21.010,00

  5.Проектант урбанист во Одделението урбанистичко планирање и проектирање, 1 извршител

  Општи услови

  -да е државјанин на Република Северна Македонија

  -активно да го користи македонскиот јазик

  -да е полнолетен

  -да има општа здравствена способност за работното место и

  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

  Посебни услови:

  -ниво на квалификациите стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, архитектура, урбанизам и планирање

  -најмалку 3 години работно искуство во струката

  -Овластување за изработување на урбанистички планови, односно планер потписник и

  -Овластување „А„ или Б за изработка на проектна документација од архитектура

  Распоред на работно време:

  -Работни часови во неделата :40

  -Работно време од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот.

  -Паричен износ на основната плата:  30.082,00

  Кандидатите за работните места под реден број     1 и 3   , потребно е да ги достават следните документи:

  -Доказ за државјанство

  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,

  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,

  -Уверение / диплома за завршен степен на образование

  -Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

  -Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски јазик)

  -Доказ за работно искуство

  Кандидатите за работното места под реден број     2  , потребно е да ги достават следните документи:

  -Доказ за државјанство

  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,

  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,

  -Уверение / диплома за завршен степен на образование

  -Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

  -Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски јазик)

  -Доказ за работно искуство

  -Уверение за овластен сметководител

  Кандидатите за работното место под реден број 4  , потребно е да ги достават следните документи:

  -Доказ за државјанство

  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,

  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,

  -Уверение / диплома за завршен степен на образование

  -Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

  -Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски јазик)

  Кандидатите за работното место под реден број 5, потребно е да ги достават следните документи:

  -Доказ за државјанство

  -Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност,

  -Доказ за општа здравствена состојба за работното место ,

  -Уверение / диплома за завршен степен на образование

  -Доказ за работно искуство

  – Овластување за изработување на урбанистички планови, односно планер потписник и

  – Овластување „А„ или Б за изработка на проектна документација од архитектура

  Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 3 работни денови сметано од денот на објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето .

  Пријавата со потребната документација треба да се достави  до архивата на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово   лично или по пошта со напомена „да не се отвара“ на следнава адреса:

  Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово

  ул.Гоце Делчев бр.34 (Стар Мерак) Куманово

  тел.за контакт : 070 302 800

  Навремена , нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана.

  Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено време.

                                                                           Јавно претпријатие за просторни

                                                                           и урбанистички планови КУМАНОВО

                                                                           ПЛАН Куманово

                                                                           ВД Директор

                                                                           Горан Митевски

  Leave a reply

  Горе