/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  Информации од јавен карактер

  Согласно член  36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019)

   

  Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово (скратен назив: ЈП Куманово План Куманово), ул.Гоце Делчев бр.34, 078 278 133, kumanovoplan@gmail.com

   

  Драган Крстиќ

  го подготви следниот

   

  ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

  (од 01.01.2022 до 31.12.2022)

  1. Драган Крстиќ, Виш соработник за правни работи, контакт тел. 078 / 278 133, contact@kumanovoplan.gov.mk
  1. ЈП Куманово План Куманово, во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година има примено само едно барање.
  1. ЈП Куманово План Куманово, во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година има примено само едно барање и на истото има дадено позитивен одговор.
  1. ЈП Куманово План Куманово, во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година нема отфрлени и одбиени барања.
  1. ЈП Куманово План Куманово, во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година нема неодговорени барања.
  1. ЈП Куманово План Куманово, во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година има примено едно барање и на истото има дадено позитивен одговор, па од таа причина на истиот одговор нема вложено жалба.
  1. ЈП Куманово План Куманово, во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година има примено едно барање и на истото има дадено позитивен одговор, па од таа причина на истиот одговор нема вложено жалба и Агенцијата нема донесено никаков одговор.
  1. ЈП Куманово План Куманово, во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година има примено едно барање и на истото има дадено позитивен одговор, па од таа причина на истиот одговор нема вложено жалба и Агенцијата нема преиначенеа одлука.

  9.ЈП Куманово План Куманово, во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година има примено едно барање и на истото има дадено позитивен одговор, па од таа причина на истиот одговор нема вложено жалба и Агенцијата нема одбиено жалба.

  1. ЈП Куманово План Куманово, во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година има примено едно барање и на истото има дадено позитивен одговор, па од таа причина на истиот одговор нема вложено жалба и Агенцијата нема отфрлено жалба.

  НАПОМЕНА: Таксативно на бележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

  УКАЖУВАЊЕ:Согласнo Националниот акциски план за Отворено Владино Партнерство и заложбата „Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб страниците на институциите“, во Прилог на Годишниот извештај, службените лица кај имателите на информации од јавен карактер треба да ги внесат линковите до 22-те категории на документи содржани во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.Ова Укажување се однесува на имателите на информации од јавен карактер кои имаат веб страници

  1.Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово (скратен назив ЈП Куманово План Куманово) е регистрирано за вршење на следните дејности:

  Главна дејност:

  -71.12 – Инженерство и со него поврзано техничко советување

  Дејности во внатрешен промет:

  -71.11 – Архитектонски дејности

  -71.12 – Инженерство и со него поврзано техничко советување

  1. Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово (скратен назив ЈП Куманово План Куманово)

  ул.Гоце Делчев бр.34, Куманово

  kumanovoplan@gmail.com

  https://kumanovoplan.gov.mk/

  031 438 617

  3.ВД Директор Бобан Николовски

  boban.nikolovski@kumanovoplan.gov.mk

  Тел.070 313 675

  4.Драган Крстиќ

  kumanovoplan@gmail.com

  078 278 133

  5.Биљана Филиповиќ

  sektorfinansii@kumanovo.gov.mk

  077 724 600

  1. Бобан Иван Николовски, Биљана Филиповиќ, Драган Крстиќ, Ивица Крстевски, Ана Јовановска, Глорија Спасовска, Фјола Хафизи, Верче Трајчева, Магда Јовчевска, Шабан Османи, Дарко Станојковски, Емил Ташевски.

  7.Закон за урбанистичко планирање, Закон за градење, Закон за јавни претпријатија.

  8.Правилник за систематизација на работни места, Правилник за внатрешна организација, Правилник за фомрата и содржината на јавниот оглас како и пријава за вработување и унапредување, како и начинот на нивно бодување за даватели на јавни услуги и помошно технички лица, Правилник за плата и други примања на вработените на ЈП Куманово План Куманово, Ценовник на услуги за изработка на детални урбанистички планови, урбанистичко планска документација и урбанистичко-проектна документација, изработка на основни проекти за високоградба и останата проектна документација, вршење надзор над изградба, реконструкција, адаптација, надградба и доградба на објекти од високоградба и линиски инфраструктурни градби и елаборати за поставување на урбана опрема и елаборати за заштита на животна средина за потребите на Општина Куманово, Кодекс на однесување, Правилник за внатрешни процедури, Процедура за безготовинско плаќање, Процедура за доделување на договор за јавна набавка, Процедура за сметководствени политики, Процедура за попис, Правилник за користење на службени возила,

  9.Одделение за општи, правни работи, човечки ресурси и јавни набавки, Одделение за урбанистичко планирање и проектирање, Одделение за проектирање и надзор.

  10.ЈП Куманово План Куманово, работи според Програма за работа која ја донесува на годишно ниво.

  11.Програма за работа на ЈП Куманово План Куманово која се донесува секоја календарска година.

  12.Завршна сметка се донесува уредно и се разгледува од страна на НО и УО а потоа се поднесува до надлежна институција за одобрување до 15ти март.

  13.Финансиските извештаи за квартали, по завршување на кварталниот период се разгледуваат од страна на НО и УО а потоа се проследуваат до Совет на општината.

  14.Конечен извештај на овластен државен ревизор бр.17-54/2 од 11.02.2022

  15.Изработка на проектна и планска документација за потребите на Општина Куманово, а согласно предвиденоста во програмите на Сектор за урбанизам и Сектор за комунални работи.

  16.Ценовник на услуги за изработка на детални урбанистички планови, урбанистичко планска документација и урбанистичко-проектна документација, изработка на основни проекти за високоградба и останата проектна документација, вршење надзор над изградба, реконструкција, адаптација, надградба и доградба на објекти од високоградба и линиски инфраструктурни градби и елаборати за поставување на урбана опрема и елаборати за заштита на животна средина за потребите на Општина Куманово (се однесува на изработка на проектна документација од ЈП).

  17.Барањата за пристап на информации од јавен карактер се поднесуваат писмено во архива на ЈП Куманово План Куманово.

  18.Планот за јавни набавки се донесува секоја календарска година и истиот се проследува до Бирото за јавни набавки.

  1. /
  1. Извештајот за реализација на програма за работа се доставува до НО и до УО на разгледување а потоа се проследува и до Советот на општината.
  1. /
  1. /

   

  Куманово 24.01.2023 г.                                                       ЈП Куманово План Куманово  

     (Место и датум)                                                              (Имател на информации-печат)

                                                                                             _________________________

                                                                                                (службено лице – потпис)

   

  За 2020 и 2021 година до ЈП Куманово План немаше доставено Барање за слободен пристап на информации од јавен карактер.

  Горе